รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0105
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในแหล่งน้ำพุร้อนของประเทศไทย
  Sustainable Development of Wellness Tourism in Thailand Hot Spring
หัวหน้าโครงการ : จิโรจ สินธวานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
งามเนตร เอี่ยมนาคะ
หัวหน้าโครงการย่อย
จิโรจ สินธวานนท์
หัวหน้าโครงการ
เสาวนีย์ อารมย์สุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฎฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประนอม คำเที่ยง
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์น้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ

2. เพื่อเสนอ (ร่าง) มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในแหล่งน้ำพุร้อนของประเทศไทย

3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนในแหล่งน้ำพุร้อนของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 516 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 221 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400