รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0106
ชื่อโครงการ : การประเมินรายได้รั่วไหลทางการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสมดุลด้านการกระจายรายได้
  Evaluation of Tourism Leakage for the Equality of Income Distribution
หัวหน้าโครงการ : บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
ทีมวิจัย :
พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์
หัวหน้าโครงการย่อย
บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
หัวหน้าโครงการ
สุริยา เธียรไพศาล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิวัชร์ วิทยารัตน์มงคล
นักวิจัยร่วมโครงการ
กฤติมา เกิดสุภาพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชนาภัส เดชธนันนิติกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรรณพร ฉัตรทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุมาลี สันติพลวุฒิ
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประเมินรายได้รั่วไหลทางการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสมดุลด้านการกระจายรายได้

2. เพื่อนำเสนอแนวทางในการลดรายได้รั่วไหลทางการท่องเที่ยวทั้งในระดับเศรษฐกิจมหภาคและระดับเศรษฐกิจจุลภาค

สถิติการเปิดชม : 353 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 110 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400