รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0107
ชื่อโครงการ : การศึกษาบทเรียนการบริหารการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤติของประเทศไทย
  The study of tourism management in crises of Thailand
หัวหน้าโครงการ : ทวิดา กมลเวชช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ทวิดา กมลเวชช
หัวหน้าโครงการ
ศิญาณี หิรัญสาลี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริรักษ์ สิงหเสม
นักวิจัยร่วมโครงการ
กมลพร สอนศรี
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาบทเรียนการบริหารวิกฤติในรูปแบบต่างๆ และการฟื้นฟูจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภาวะวิกฤติทางการท่องเที่ยวโดยเน้นทั้งการบริหารจัดการเพื่อการซ่อมแซมโครงสร้างทางกายภาพ การฟื้นคืนของบริการสาธารณะ และภาคบริการด้านการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด Build Back Better (BBB) เพื่อการเตรียมพร้อมต่อการบริหารจัดการภาวะวิกฤติของประเทศไทย

2. กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการภาวะวิกฤติของการจัดการด้านการท่องเที่ยว ให้มีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์และการดำเนินการด้านการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 893 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 126 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400