รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0108
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการย้อมสีผ้าไหมแพรวาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  Development of Eco - Friendly Dyeing Process of Prae Wa Silk Fabric
หัวหน้าโครงการ : จุฑามาศ โกเมนไทย
ทีมวิจัย :
จุฑามาศ โกเมนไทย
หัวหน้าโครงการ
สนั่น บุญลา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิศาล จิตต์กระจายแสง
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อพัฒนาการย้อมสีของกลุ่มหัตถกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2.2 เพื่อยกระดับผ้าไหมแพรวาให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตราย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.3 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มเป้าหมาย

สถิติการเปิดชม : 963 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 273 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400