รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0109
ชื่อโครงการ : การศึกษาศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  The Study of Potential and Development of Community Products in Mae Hong Son Province
หัวหน้าโครงการ : เกษม กุณาศรี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เกษม กุณาศรี
หัวหน้าโครงการ
จุฑามาศ ประมูลมาก
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัตถ์ อัจฉริยมนตรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธนันชัย มุ่งจิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชุติมันต์ สะสอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
จรรยวรรธ สุธรรมา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปณต ประคองทรัพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมภพ ยี่จอหอ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นภมินทร์ ศักดิ์สง่า
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุปผา คำนวน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) วิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชนภาพรวมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2) สังเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิจัยโครงการย่อยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ถูกพัฒนา ในรูปแบบการจัดแสดงสินค้าจากงานวิจัยให้แก่ผู้สนใจ

4) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ผลการวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์กลุ่มเป้าหมายในพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถิติการเปิดชม : 1,326 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 549 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400