รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0128
ชื่อโครงการ : แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย: มุมมองจากการศึกษาต้นแบบริเวียร์ร่าและนักท่องเที่ยวศักยภาพ
  Guidelines for Tourism Development in Thailand’s Royal Coast: An Outside-In Perspective
หัวหน้าโครงการ : ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ French Riviera และ Italian Riviera

2.เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว การบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ French Riviera และ Italian Riviera

3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวในพื้นที่ French Riviera และ Italian Riviera และพื้นที่ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย

4.เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทยที่สอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยว

สถิติการเปิดชม : 406 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 24 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400