รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210003
ชื่อโครงการ : การศึกษาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เกิดจากการนำเศษพลอยมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น
  The Study of Business Benefits of Improving Commercialization of Gemstone Scrap
หัวหน้าโครงการ : จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประเมินปริมาณและมูลค่าที่สูญเสียจากการไม่ได้นำเศษพลอยเนื้อแข็งและเศษพลอยเนื้ออ่อนมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

2. เพื่อประเมินโอกาสทางธุรกิจของการนำเศษพลอยมาใช้เป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์เครื่องประดับตกแต่ง (Decorative Product) และผลิตภัณฑ์ที่มิได้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง (Non Decorative Product) เพื่อจำหน่ายในตลาดภายในประเทศและส่งออกไปตลาดต่างประเทศ

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการนำเศษพลอยมาใช้ประโยชน์ทางเชิงพาณิชย์มากขึ้นเพื่อส่งเสริมการผลิตเพื่อป้อนตลาดภายในประเทศและส่งออกไปตลาดต่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มโอกาสของช่างเจียระไนพลอยในการใช้เศษพลอยมาใช้ประโยชน์ทางเชิงพาณิชย์มากขึ้น

สถิติการเปิดชม : 779 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 46 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400