รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210007
ชื่อโครงการ : กระบวนการกลายเป็นเมืองกับความหลากหลายด้าน เกษตรกรรม กรณีศึกษาเมืองศรีสะเกษ
 
หัวหน้าโครงการ : กนกวรรณ มะโนรมย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกลายเป็นเมืองในพื้นที่ชายแดนกับความหลากหลายของเกษตรกรรม

2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดความสัมพันธ์ระหว่างเมืองชายแดนกับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม

3. เพื่อศึกษานโยบายการพัฒนาและออกแบบเมืองชายแดนในการรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของการเกษตรกรรมและการใช้พื้นที่เมืองและเกษตรกรรม

4. เพื่อนำเสนอแผนและแนวทางการการพัฒนาเมืองชายแดนที่เชื่อมโยงและสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรมและการใช้ที่ดินในพื้นที่ชายแดน

สถิติการเปิดชม : 619 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 55 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400