รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210008
ชื่อโครงการ : กระบวนการสร้างมูลค่าวัวควายในประเทศไทย: เครือข่ายและตัวแสดงจากชายแดนแม่สอดถึงเชียงราย
 
หัวหน้าโครงการ : เก่งกิจ กิติเรียงลาภ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการสร้างมูลค่าวัวควายในฐานะสินค้าข้ามแดนจากเมียนมาผ่านประเทศไทยไปสู่จีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของประเทศไทยที่เปลี่ยนวัวควายในฐานะที่เป็นสินค้าที่ไม่ถูกกฎหมายในบริเวณชายแดนแม่สอดให้กลายเป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน

2 เพื่อทำความเข้าใจบทบาทของเครือข่าย ตัวแสดง และโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยที่มีส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างมูลค่าให้แก่การค้าวัวควายข้ามแดน

3 เพื่อสร้างตัวแบบของการค้าชายแดนที่มีลักษณะยืดหยุ่นมากกว่าการค้าในตลาดปกติ โดยคาดหวังว่าจะสามารถนำตัวแบบที่ได้จากงานศึกษาการค้าวัวควายข้ามแดนดังกล่าวมาใช้พัฒนาความสามารถของเครือข่ายและตัวแสดงภายในประเทศไทยเพื่อเตรียมพร้อมเผชิญกับสถานการณ์การเปิดการค้าวัวควายระหว่างเมียนมาและจีน

สถิติการเปิดชม : 766 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 65 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400