รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210009
ชื่อโครงการ : บทบาทของการค้าชายแดนต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษาจุดผ่อนปรนช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี
 
หัวหน้าโครงการ : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาบทบาทของผู้กระทำการและปฏิบัติการที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพื้นที่การค้าชายแดนจุดผ่อนปรนช่องอานม้า

2) เพื่อศึกษาความเป็นมาและลักษณะของการค้าชายแดนบนพื้นที่การค้าชายแดนจุดผ่อนปรนช่องอานม้า

3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการการค้าชายแดนในพื้นที่ช่องอานม้า

สถิติการเปิดชม : 805 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 61 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400