รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210012
ชื่อโครงการ : “พลเมือง” : ความหมายและความเปลี่ยนแปลง ศึกษากรณีประเทศไทย และเมียนมา”
 
หัวหน้าโครงการ : ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาพลวัตในความหมายของแนวความคิดเรื่องพลเมือง สัญชาติ อันนำมาสู่ผลกระทบที่มีต่อแนวนโยบายและกฎหมายในการกำหนดสถานะของบุคคลว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไร

2. เพื่อศึกษาถึงพลวัตของแนวนโยบายและกฎหมายในการกำหนดสถานะของบุคคลโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนย้ายถิ่นซึ่งปรากฏในระบบกฎหมายของไทยและเมียนมา

3. เพื่อสังเคราะห์และพัฒนาเป็นองค์ความรู้ต่อยอดเป็นข้อเสนอแนะเบื้องต้น ต่อความเป็นพลเมืองและการสร้างสังคมที่ครอบคลุมและนับรวมคนหลากหลายกลุ่ม

สถิติการเปิดชม : 687 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 35 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400