รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210013
ชื่อโครงการ : ชุมชนข้ามถิ่นที่ชั่วคราวของแรงงานข้ามชาติชาวพม่ากับการกลายเป็นชายแดนของชุมชนที่อยู่ไกลจากเส้นพรมแดนรัฐชาติ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
 
หัวหน้าโครงการ : สมหมาย ชินนาค : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 21 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการก่อตัวของชุมชนข้ามถิ่นที่ชั่วคราวของแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในพื้นที่ที่อยู่ไกลจากเส้นพรมแดนรัฐชาติ

2. เพื่อศึกษาการปรับตัวของชุมชนและแรงงานข้ามชาติชาวพม่าภายใต้บริบทของการก่อตัวเป็นชุมชนข้ามถิ่นที่ชั่วคราวของแรงงานข้ามชาติ

3. เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติตามกรอบ MOU ของหน่วยงานภาครัฐของไทยในพื้นที่ และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ “ชุมชน” กับ “แรงงานข้ามชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล

สถิติการเปิดชม : 831 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 39 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400