รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210016
ชื่อโครงการ : ไทยกับอาเซียนในยุคสงครามเย็น : มิติด้านการเมืองและความมั่นคง
 
หัวหน้าโครงการ : สุรพงษ์ ชัยนาม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2562
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษากระบวนการและพัฒนการทั้งด้านความคิดและความเชื่อของทั้ง 5 ประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนที่มีต่อองค์การอาเซียน (ทั้งก่อนก่อตั้งและหลังก่อตั้งอาเซียน) จนเป็นที่พิสูจน์ในทางประจักษ์ได้ว่าอาเซียนก่อตั้งขึ้นมาอย่างเป็นผลสำเร็จได้ก็จากอิทธิพลโดยตรงของปัจจัยผลประโยชน์ด้านการเมืองและความมั่นคงที่ทั้ง 5 ประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งมีร่วมกัน อีกทั้งเพื่อยืนยันให้เป็นที่ประจักษ์ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ไม่ว่าในยุคสงครามเย็นหรือหลังสงครามเย็น) ความเชื่อนั้นถูกกำหนดโดยผลประโยชน์ของประเทศ และผลประโยชน์สูงสุดของทุกประเทศคือความอยู่รอดและความมั่นคงของประเทศชาติ เป็นสำคัญ

รวมทั้งชี้ให้เห็นว่าไทยใช้อาเซียนทำอะไรบ้าง และอาเซียนส่งผลแค่ไหนต่อการบรรลุเป้าหมายการต่างประเทศของไทย ตลอดจนชี้ให้เห็นในทางประจักษ์ว่าการก่อตั้งองค์การอาเซียนขึ้นมามีส่วนสำคัญเปิดโอกาสให้กระทรวงการต่างประเทศไทยกลับมามีอิทธิพลและบทบาทโดยตรงต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเด่นชัดที่สุดตั้งแต่สหรัฐฯ แพ้สงครามเวียดนามจนสิ้นสุดยุคสงครามเย็น (เดือนเมษายน พ.ศ. 2518 – พ.ศ. 2534)

สถิติการเปิดชม : 328 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 25 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400