รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210017
ชื่อโครงการ : เมื่อพรรคการเมืองเลือกตั้ง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชนในฤดูการเลือกตั้ง
 
หัวหน้าโครงการ : เอกสิทธิ์ หนุนภักดี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างพรรคกับประชาชนในช่วงก่อน ระหว่างและหลังการเลือกตั้ง

2. เพื่อทราบบทบาทสถานะของประชาชนในระบบการเมืองของสังคมไทย

3. เพื่อเข้าใจขอบเขตเส้นอำนาจของตัวแสดงและสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ ในการเมืองไทย

สถิติการเปิดชม : 958 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 310 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400