รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210018
ชื่อโครงการ : บทเรียนนโยบายต่างประเทศไทยสมัยสงครามเย็นต่อประเทศ เพื่อนบ้านทางทะเล : การสังเคราะห์ข้อค้นพบจากงานวิจัย
 
หัวหน้าโครงการ : ศุภมิตร ปิติพัฒน์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสังเคราะห์บทเรียนในเชิงนโยบายจากงานวิจัยของสุรพงษ์ ชัยนามชุด “นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น: สี่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย” และจากงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2 . เพื่อเสนอแนะแนวทางใช้ประโยชน์จากบทเรียนดังกล่าวในการต่างประเทศของไทยทั้งในแวดวงนโยบายในภาคปฏิบัติ และในแวดวงการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สถิติการเปิดชม : 676 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 44 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400