รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210020
ชื่อโครงการ : การจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะตลาดแรงงานของประเทศไทย
  Thailand’s Labor Market Condition Index
หัวหน้าโครงการ : ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มี.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดความตึงตัวและคลายตัวของตลาดแรงงานไทย

2. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ตลาดแรงงานไทย และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานด้วยแบบจำลองด้านเศรษฐมิติ

3. เพื่อเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานภาครัฐได้ทำไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนานโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

สถิติการเปิดชม : 630 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 33 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400