รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210037
ชื่อโครงการ : การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยในฟิลิปปินส์: ชนชั้นนำทางการเมือง ตัวแสดงทางสังคม และสถาบันประชาธิปไตย
 
หัวหน้าโครงการ : สติธร ธนานิธิโชติ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 5 มิ.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาปัจจัยหรือเงื่อนไขที่นำไปสู่กระบวนการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยในกรณีของฟิลิปปินส์

2. เพื่อศึกษาบทบาทและปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงต่างๆ ในกระบวนการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชาธิปไตยในฟิลิปปินส์

3. เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของประชาธิปไตยในฟิลิปปินส์สำหรับการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถิติการเปิดชม : 268 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการจับตาอาเซียน (ASEAN Watch) (12 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 18 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400