รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6220002
ชื่อโครงการ : ผลของกระบวนการดองต่อปริมาณสารสำคัญกลูโคซิโนเลตในผักกาดเขียวปลีดองในระดับอุตสาหกรรม
  Effect of fermentation process to glucosinolate compound of fermented Brassica juncea for Industrial scale
หัวหน้าโครงการ : บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของวิธีการดองต่อปริมาณสารสำคัญประเภทสารกลูโคซิโนเลตและฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งบางชนิดในผักกาดเขียวปลีดองโดยเปรียบเทียบกับผักกาดเขียวปลีสดในผักกาดเขียวปลีดองโดยเปรียบเทียบกับผักกาดเขียวปลีสด
สถิติการเปิดชม : 537 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาตำรับและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากผักผง (1 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 23 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400