รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6220008
ชื่อโครงการ : ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) และการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ลูกผสมพื้นเมือง เพื่อรองรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ระยะที่ 3 (ปีที่ 2)
  Research and Development Network for Animal Breeding (Native Chicken) and Development of native hybrid chicken to support the production for Industrial Scale Phase III (2nd year)
หัวหน้าโครงการ : มนต์ชัย ดวงจินดา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำและชีให้เป็นฝูงพ่อแม่พันธุ์ชั้นเลิศ (nucleus herd) โดยมีลักษณะที่สำคัญคือ สายพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตสูง ไข่ดก พัฒนาไก่ไทยสายพันธุ์สังเคราะห์ และไก่พื้นเมืองลูกผสมที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์

2. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของไก่พื้นเมืองที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ของศูนย์ฯ ในการใช้เป็นสายพ่อแม่พันธุ์ให้กับภาคเอกชนและท้องถิ่น

3. เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมจากผลงานวิจัยและเผยแพร่โดยการตีพิมพ์ในวารสารและนำเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากการผลิตบัณฑิต

4. เพื่อเป็นเครือข่ายสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยในสาขาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยต่างๆ กรมปศุสัตว์ ภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น และการรวมทั้งผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านไก่พื้นเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

สถิติการเปิดชม : 715 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 77 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400