รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6220011
ชื่อโครงการ : ผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการจีนต่อธุรกิจผลไม้ในภาคตะวันออก
  An Impact of Chinese Direct Investment on Fruit Supply Chain in Eastern Region
หัวหน้าโครงการ : สันติ ถิรพัฒน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาวรรณกรรมด้านแนวทาง มาตรการ ตลอดจนนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบันของไทยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเกษตรของผู้ประกอบการข้ามชาติ รวมถึงทบทวนเอกสารในต่างประเทศถึงผลกระทบที่เกิดจากการประกอบธุรกิจเกษตรของผู้ประกอบการข้ามชาติ

2. ศึกษาสถานภาพการลงทุนของผู้ประกอบการข้ามชาติจีนในธุรกิจผลไม้และห่วงโซ่อุปทานภาคตะวันออก

3. ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของผู้ประกอบการข้ามชาติจีนในธุรกิจผลไม้และห่วงโซ่อุปทานภาคตะวันออก

4. เสนอข้อสรุปเชิงนโยบายถึงข้อดีและข้อเสียจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการข้ามชาติจีนในธุรกิจผลไม้และห่วงโซ่อุปทานภาคตะวันออก
สถิติการเปิดชม : 820 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (81 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 93 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400