รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6220012
ชื่อโครงการ : ผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุต่อการผลิตในภาคเกษตรและความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนเกษตรกรในชนบทของประเทศไทย
  The Impacts of Aging Society on Farm Households’ Agricultural Production and Inequalities in Rural Thailand
หัวหน้าโครงการ : อุชุก ด้วงบุตรศรี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรจากอดีตถึงปัจจุบันโดยอาศัยข้อมูลสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2546 และ 2556 และจากข้อมูลครัวเรือนแบบต่อเนื่องจากฐานข้อมูล Thailand Vietnam Socio-Economic Panel (TVSEP) หรือ/และ The Townsend Thai Project

2. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการชราภาพของเกษตรกรต่อการผลิตในภาคเกษตรของไทยด้วยแบบจำลองเศรษฐมิติ ใน 4 ด้าน ได้แก่ การไม่ใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land abandonment) การแบ่งแปลงย่อยที่ดิน (Land fragmentation) ความหลากหลายในการดำรงชีพ (Diversification) และประสิทธิภาพการผลิต (Production efficiency)

3. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในมิติต่างๆ (Inequality decomposition) และวิเคราะห์บทบาทของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุต่อความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนไทยในชนบท โดยใช้แบบจำลองเศรษฐมิติ
สถิติการเปิดชม : 1,090 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (81 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 161 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400