รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6220013
ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการพื้นที่สูง : ปริทัศน์สถานภาพความรู้
  Highland Management : State of Knowledge
หัวหน้าโครงการ : โสภณ ชมชาญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรวบรวมนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการพื้นที่สูงจากอดีตถึงปัจจุบัน

2. เพื่อรวบรวมผลการศึกษา แนวคิด และข้อเสนอของนักวิชาการ และสถาบันต่างๆ ในการบริหารจัดการพื้นที่สูงจากอดีตถึงปัจจุบัน

3. เพื่อรวบรวมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งที่ดำเนินการโดยภาครัฐ มูลนิธิ และภาคเอกชนจากอดีตถึงปัจจุบัน

4. ทบทวนประสบการณ์นานาชาติในการจัดการพื้นที่สูง รวมทั้งข้อตกลงในอนุสัญญา และปฏิญญาที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าในพื้นที่สูง

5. เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่สูงของหน่วยงานและสถาบันต่างๆ

6. เพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการพื้นที่สูงทั้งที่ประสบความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปกำหนดนโยบายในอนาคต
สถิติการเปิดชม : 695 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (81 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 38 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400