รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6220028
ชื่อโครงการ : การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนพื้นบ้านจังหวัดยะลา
  Research for improving the quality of local durian, Yala province
หัวหน้าโครงการ : จรัสศรี นวลศรี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. คัดเลือกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มีศักยภาพ และยกระดับทุเรียนพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค

2. พัฒนาแนวทางการป้องกันและควบคุมหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนของเกษตรกรเพื่อเพิ่มคุณภาพทุเรียน

สถิติการเปิดชม : 283 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 13 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400