รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6240041
ชื่อโครงการ : อาชญากรรมข้ามชาติ : ภัยคุกคามประเทศไทยเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์
 
หัวหน้าโครงการ : สุมนทิพย์ จิตสว่าง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 4 มิ.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. รูปแบบ พฤติกรรม เครือข่าย ร่องรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ์ (Identity) ของแก๊งอาชญากรรม ข้ามชาติคอลเซ็นเตอร์ที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยมีลักษณะอย่างไร

2. ปัญหาและอุปสรรคของตำรวจในการดำเนินการต่อปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติคอลเซ็นเตอร์ที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยเป็นอย่างไร

3. นโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติคอลเซ็นเตอร์ที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควรเป็นอย่างไร

สถิติการเปิดชม : 1,173 ครั้ง
ชุดโครงการ : กระบวนการยุติธรรม-ตำรวจ (46 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 115 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400