รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62A0012
ชื่อโครงการ : การพัฒนากลไกกลางเพื่อเชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นมะพร้าวอินทรีย์ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  Developing a central mechanism to connect the new network value chain of the economy on the local resource base, Thap Sakae Organic Coconut, Prachuap Khiri Khan Province
หัวหน้าโครงการ : สันติ ไทยยืนวงษ์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์กลาง

1) เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานใหม่ ทั้งความต้องการตลาดภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2) เพื่อวางกลยุทธ์และขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหมุนเวียนและมีโครงสร้างการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมจากมะพร้าวอินทรีย์ทับสะแก ด้วยกลไกดูดซับเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3) เพื่อพัฒนากลไกกลางการเชื่อมต่อในห่วงโซ่คุณค่าเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้

2.2 วัตถุประสงค์ชุดโครงการของมหาวิทยาลัย

1) เพื่อสร้างนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวอินทรีย์ทับสะแกที่ตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคีเครือข่าย

2) เพื่อสังเคราะห์ผลการดำเนินงานรูปแบบการพัฒนากลไกกลางเพื่อเชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นมะพร้าวอินทรีย์ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถิติการเปิดชม : 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 10 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400