รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62A0014
ชื่อโครงการ : การวิจัยและพัฒนาระบบกลไกการดูดซับเศรษฐกิจผ้าพื้นถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมหาวิทยาลัยเป็นตลาด
  Research and development on economic absorption mechanism of local fabric in Nakhon Si Thammarat by market university approach
หัวหน้าโครงการ : สุจารี แก้วคง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) วัตถุประสงค์กลาง เพื่อพัฒนากลไกดูดซับเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีโครงสร้างกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม

2.2 วัตถุประสงค์ชุดโครงการของมหาวิทยาลัย (ตามเป้าหมายของการวิจัย)

1) เพื่อสำรวจและพัฒนาศักยภาพทั้งส่วนของกลุ่มผู้ผลิตผ้าพื้นถิ่น (supply side) และความต้องการบริโภคผ้าพื้นถิ่นภายในมหาวิทยาลัย (demand side)

2) เพื่อวางกลยุทธ์ในการยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของห่วงโซ่อุปทานสู่ห่วงโซ่คุณค่าใหม่

3) เพื่อพัฒนากลไกกลางที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกลุ่มผลิตผ้าพื้นถิ่น

สถิติการเปิดชม : 221 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400