รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62H0003
ชื่อโครงการ : การสร้างสรรค์ละครประยุกต์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องสิทธิเด็กของเยาวชนไร้สัญชาติที่มีพ่อแม่เป็นแรงงานที่มาจากประเทศพม่าในตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
  Creating an Applied Theatre Production for Building Awareness of the Children Rights in the Stateless Youth and their Migrant Parents from Myanmar in Mahachai District, Samutsakorn Province, Thailand
หัวหน้าโครงการ : ปวลักขิ์ สุรัสวดี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 14 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อพัฒนาเยาวชนไร้สัญชาติ เชื้อชาติพม่ากลุ่มเป้าหมายหลัก จำนวน 12-20 คนด้วยกระบวนการละครประยุกต์และการทำงานกับชุมชนตำบลมหาชัย ในด้านการสร้างจิตสำนึกเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของเยาวชนทั้ง 4 ประการ, 2.เพื่อสร้างสรรค์สื่อละครเร่ ในประเด็นความสำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานของเยาวชนทั้ง 4 ประการ, 3.เพื่อเร่แสดงละครประยุกต์เรื่องดังกล่าวในชุมชน ที่พักอาศัยของเยาวชนไร้สัญชาติและครอบครัวของแรงงานข้ามชาติเชื้อชาติพม่าตลอดจนเชื้อชาติอื่นๆในตำบลมหาชัยและโรงเรียนเรียนร่วมของเยาวชนเชื้อชาติพม่าและไทยเพื่อให้เกิดการสื่อสารและเรียนรู้เรื่องความสำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานของเยาวชนทั้ง 4 ประการ
สถิติการเปิดชม : 673 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 28 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400