รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62Q0018
ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการวัสดุปลูกเพื่อการเกษตร
 
หัวหน้าโครงการ : ดวงดาว อาจองค์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ของผลงานวิจัยซึ่งเป็นชุดโครงการขนาดใหญ่ที่ สกว. ให้การสนับสนุนและสิ้นสุดโครงการแล้ว ในด้านการสร้างคุณค่าทางสังคมและการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

2.2 เพื่อประเมินผลกระทบ (Impact) ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุดโครงการขนาดใหญ่ที่ สกว. ให้การสนับสนุน และหากเป็นไปได้ที่จะประเมินผลกระทบในเชิงปริมาณด้วยแล้ว อาจเสนอผลการคำนวณมูลค่าของผลกระทบด้วยเทคนิคอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) และอัตราผลตอบแทนเชิงสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ร่วมด้วย

2.3 เพื่อประเมินความสำเร็จในภาพรวมของชุดโครงการขนาดใหญ่ที่ สกว. ให้การสนับสนุน

2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงทิศทางและวิธีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของ สกว. หรือหน่วยงานให้ทุนวิจัยอื่นๆ ที่จะมารับภารกิจในการให้ทุนวิจัยในสาขานั้นต่อไป

สถิติการเปิดชม : 267 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400