รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0001
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบปริมาณความชื้นของไม้ยางพาราแปรรูปด้วยเทคนิคแบบไม่ทำลาย
  The develop technology of detection moisture content of Para rubber timber using non-destructive technique The develop technology of detection moisture content of Para rubber timber using non-destructive technique The develop technology of detection moisture content of Para rubber timber using non-destructive technique The develop technology of detection moisture content of Para rubber timber using non-destructive technique
หัวหน้าโครงการ : สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบหาค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นของไม้ยางพาราแปรรูปด้วยเครื่องสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้แบบพกพาที่ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน
สถิติการเปิดชม : 752 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการยางพารา (85 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 39 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400