รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0003
ชื่อโครงการ : ชุดอุปกรณ์เพื่อการตรวจสอบโปรตีนบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ยาง
  Test Kit for Protein Allergy on Produces from Natural Rubber
หัวหน้าโครงการ : อภิชาติ เพ็งดำ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : พัฒนาการใช้อนุภาคทองคำที่มีโครงสร้างแบบหนามในระดับนาโมเมตร ที่ถูกใช้เป็นวัสดุรองรับในเทคนิคพื้นผิวขยายสัญญานรามาน เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณและชนิดของโปรตีนปริมาณน้อยที่ทำให้เกิดอาการแพ้บนผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
สถิติการเปิดชม : 133 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการยางพารา (85 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400