รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0019
ชื่อโครงการ : การออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างกรวยจานเครื่องปั้นเหวี่ยงน้ำยางข้นแบบอัตโนมัติ
  Design and Development an Automatic Disc Bowl centrifuge Washer Machine Rubber Latex
หัวหน้าโครงการ : ชัยวัฒน์ นุ่มทอง
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องล้างชุดจานอัตโนมัติของเครื่องปั่นเหวี่ยงน้ำยางข้น

2. เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระบวนการแปรรูปน้ำยางข้นสถิติการเปิดชม : 119 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการยางพารา (85 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400