รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0024
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบข้อมูลยางพาราให้เป็นต้นแบบของฐานข้อมูลยางพาราเพื่อการบริหาร
  A Development of Rubber Information System as a Prototype of Rubber Information for Management.
หัวหน้าโครงการ : มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษากระบวนการปฏิบัติงานและรูปแบบการพัฒนาการใช้ข้อมูลสารสนเทศยางพารา เพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานยางพาราในภาพรวมของประเทศ

2. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศยางพารา (Rubber Information System) ระบบฐานข้อมูลที่เหมาะสม ที่ตอบสนองต่อกิจกรรมดำเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ

3. เพื่อพัฒนาต้นแบบของระบบข้อมูลสารสนเทศยางพารา ให้เกิดความครบถ้วนและครอบคลุม และเชื่อมโยงสู่ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมทั้งแนวทางการใช้งานระบบ

สถิติการเปิดชม : 767 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการยางพารา (85 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 46 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400