รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0032
ชื่อโครงการ : การศึกษาการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกยางพาราของเกษตรกรรายย่อยจากระบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยวสู่ระบบผสมผสาน
  The Study of Pararubber Farming System Development Changing from Monoculture to Integrated Farming for Smallholder Rubber Farms
หัวหน้าโครงการ : วรรณดี สุทธินรากร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาบทเรียนแห่งความสำเร็จของเกษตรกรรายย่อย ในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวสู่พืชระบบผสมผสาน

2. เพื่อศึกษาบทเรียนแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการการผลิตที่เชื่อมโยงกับการตลาดที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปรับเปลี่ยนระบบการผลิต

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเกษตรกรรายย่อยผู้ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวสู่การปลูกพืชในระบบผสมผสานที่ประสบความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งเกษตรกรรายย่อยที่ปลูกยางพาราที่ยังคงปลูกพืชในระบบเชิงเดี่ยว

4. เพื่อเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมการปลูกยางพาราแบบผสมผสาน

สถิติการเปิดชม : 587 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการยางพารา (85 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 39 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400