รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0033
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  Capability Development of Community Entrepreneur of Gem and Jewelry for Sustainable Development at Mae Sod District, Tak Province. Capability Development of Community Entrepreneur of Gem and Jewelry for Sustainable Development at Mae Sod District, Tak Province.
หัวหน้าโครงการ : สุกิจ ขอเชื้อกลาง
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1.การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพอัญมณีและเครื่องประดับในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

2.เพื่อพัฒนากลยุทธ์ดิจิตอลแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

สถิติการเปิดชม : 595 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 188 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400