รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0035
ชื่อโครงการ : การพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การกำเนิดพลอยสู่อุตสาหกรรมอัญมณี จังหวัดจันทบุรี-ตราด ประเทศไทย
  A development of public relations media on an origin of gemstones to gem industry, Chanthaburi-Trat province, Thailand
หัวหน้าโครงการ : ศริญญา ไพศาลสมบัติ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด

2. เพื่อพัฒนาสื่อบูรณาการและสื่อประสม เพื่อการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด

3. เพื่อเผยแพร่สื่อผ่านสังคมออนไลน์

สถิติการเปิดชม : 618 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 27 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400