รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0039
ชื่อโครงการ : เครื่องบล็อกพลอยอัตโนมัติขนาดเล็ก
  Small Automatic Gemstone Calibrating Machine
หัวหน้าโครงการ : สิริพร โรจนนันต์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องบล็อกพลอยอัตโนมัติ เพื่อใช้เตรียมขนาดพลอยก่อนนำไปเข้าเครื่องเจียระไนพลอย

อัตโนมัติขนาดเล็กสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2. ปรับปรุงเครื่องเจียระไนพลอยอัตโนมัติขนาดเล็กฯ ของโครงการ RDG60T0056 จากแบบที่ 5 เป็นแบบที่ 6

สถิติการเปิดชม : 542 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 13 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400