รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0041
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการผลิต การออกแบบ และส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอธรรมชาติจากเส้นใยไหมอีรี่และผลิตภัณฑ์จากดักแด้ไหมอีรี่อย่างยั่งยืน
  The sustainable development of manufacture model , design, and market of natural textile products from eri silk and byproduct from eri silkworm
หัวหน้าโครงการ : รังสิมา ชลคุป : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพิ่มรายได้จากการเลี้ยงรังไหมอีรี่ให้กับกลุ่มเกษตรกร และเพื่อให้ได้เส้นใยและดักแด้สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สิ่งทอ และกลุ่มผลิตอาหารเสริมสุขภาพ

2. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี การปั่นและทอเส้นใยไหมอีรี่ รวมทั้งการย้อมและการตกแต่งสำเร็จสำหรับสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาให้มีฟังก์ชันเฉพาะให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากไหมอีรี่และผสมเส้นใยธรรมชาติในประเทศไทย สู่ตลาดสากล

4. เพื่อพัฒนาอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งสำหรับผู้ควบคุมน้ำหนักที่มีส่วนผสมของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากดักแด้ไหมอีรี่

5. ศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจเบื้องต้นของแต่ละผลิตภัณฑ์

สถิติการเปิดชม : 574 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 231 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400