รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0044
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเนื้อดินเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนผ่านการศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่การเผยแพร่ในรูปแบบเว็บไซต์และสื่อการเรียนรู้
  Development of clay body of Dan Kwian pottery through the study of history and traditional wisdom to publish in the form of websites and learning media
หัวหน้าโครงการ : ชัยศิริ หลวงแนม
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนในมิติประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรม

2. เพื่อพัฒนาเนื้อดินเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียจากเอกลักษณ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication)

3. เพื่อเผยแพร่ผลงานในรูปแบบเว็บไซต์และสื่อการเรียนรู้

สถิติการเปิดชม : 566 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 30 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400