รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0047
ชื่อโครงการ : การวิจัย ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกกบนฐานอัตลักษณ์และศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี
  The research, design and development of processed products from umbrella plants base on identity and potential of local for increasing the capability on competition of OTOP, community enterprises and networks in Ubon Ratchathani province
หัวหน้าโครงการ : อมรรัตน์ วงษ์กลม
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกก

2. เพื่อวิจัย ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกกบนฐานอัตลักษณ์และศักยภาพของท้องถิ่น

3. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกกให้ได้มาตรฐานเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สถิติการเปิดชม : 523 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 61 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400