รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0053
ชื่อโครงการ : การปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ที่ปลูกในดินปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  Improvement and development on innovative products from Hemp (Canabis sativa L.) planted in cadmium contamination soil, Mae Sot District, Tak Province
หัวหน้าโครงการ : พันธวัศ สัมพันธ์พานิช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้สารอีดีทีเอ (EDTA) และปริมาณการดูดดึงแคดเมียมในส่วนราก เปลือก แกนกลาง และใบ ของเฮมพ์

2.2 เพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ออกมาใช้ประโยชน์ได้จริง และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

2.3 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ พร้อมการส่งเสริมและการพัฒนาฝีมือการผลิตในรูปแบบต่างๆ

สถิติการเปิดชม : 766 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 46 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400