รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0055
ชื่อโครงการ : รูปแบบการจัดการเครือข่ายคลัสเตอร์วิสาหกิจชุมชนลำไยแปรรูปที่มีศักยภาพสู่ตลาดต่างประเทศ
  Cluster Management Models of Potential Processed Longan Community Enterprises to International Market
หัวหน้าโครงการ : เกษม กุณาศรี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด และความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคในตลาดกลุ่มเป้าหมายหลักสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ลำไยแปรรูป และสร้างคลัสเตอร์วิสาหกิจลำไยแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแต่ละกลุ่ม

2) วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานที่มีอุปสงค์เป็นตัวขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงข้อมูลจากตลาดต่างประเทศมายังวิสาหกิจชุมชนลำไยแปรรูป เพื่อขจัดความสิ้นเปลืองหรือความสูญเปล่าในระบบการค้าต่างประเทศ

3) สร้างคลัสเตอร์วิสาหกิจชุมชนลำไยแปรรูป ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องสู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจลำไยและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายหลัก

4) ออกแบบระบบการจัดการคลัสเตอร์วิสาหกิจชุมชนลำไยแปรรูปตลอดห่วงโซ่อุปทานตลาดต่างประเทศ

สถิติการเปิดชม : 628 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 69 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400