รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0057
ชื่อโครงการ : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกระบวนการให้บริการของสนามกอล์ฟเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงกอล์ฟไทย
  The Comparative Study of Golf Course Service Flow for Improving the Competitiveness of Golf Tourism in Thailand
หัวหน้าโครงการ : ศิวพร คุณภาพดีเลิศ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษากระบวนการให้บริการสนามกอล์ฟของประเทศไทย ประเทศคู่แข่ง และประเทศที่มีศักยภาพสูง

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้บริการสนามกอล์ฟของประเทศไทย ประเทศคู่แข่ง และประเทศที่มีศักยภาพสูง

3. เพื่อนำเสนอรูปแบบการให้บริการสนามกอล์ฟที่สร้างความสามารถในการแข่งขัน

สถิติการเปิดชม : 671 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 33 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400