รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0060
ชื่อโครงการ : การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพร้อมต่อการขยายตัวของการให้เช่าที่พักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย
  The Study for Developing Legal Measures to the Readiness for the Rise of Short-Term Rentals for Tourism in Thailand
หัวหน้าโครงการ : พรทิวา วิจิตรโกเมน
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาศักยภาพและผลกระทบของธุรกิจการให้เช่าที่พักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย

2. ศึกษากฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าที่พักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยว และเปรียบเทียบกฎหมายที่ใช้กำกับดูแลธุรกิจบริการให้เช่าที่พักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ

3. ยกร่างกฎหมายในการกำกับดูแลธุรกิจการให้เช่าที่พักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับบริบทในประเทศไทย

4. จัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการจัดการการให้เช่าที่พักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย

5. นำเสนอแนวทางเชิงนโยบายในการจัดการการให้เช่าที่พักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 196 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 47 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400