รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0062
ชื่อโครงการ : การประเมินความสุขจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระยะที่ 2
  The evaluation happiness of community based tourism phase 2
หัวหน้าโครงการ : จิราพร ระโหฐาน
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. ปรับปรุงดัชนีความสุขของชุมชนแหล่งท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนของประเทศไทย

2. ถอดบทเรียนดัชนีความสุขจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย

3. ศึกษาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากการประเมินความสุขการท่องเที่ยวโดยชุมชน

สถิติการเปิดชม : 739 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 242 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400