รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0063
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนเขตอีสานใต้ด้วยเครือข่ายความร่วมมือและระบบสารสนเทศ
  Development of potentials' creative tourism in Southern-Isan through a collaboration network and Information System
หัวหน้าโครงการ : จงกล จันทร์เรือง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากทุนชุมชนเขตอีสานใต้โดยชุมชนมีส่วนร่วม

2. เพื่อสังเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เขตอีสานใต้โดยชุมชนมีส่วนร่วม

3. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนเขตอีสานใต้ ด้วยเครือข่ายความร่วมมือและระบบสารสนเทศ

สถิติการเปิดชม : 738 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 272 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400