รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0064
ชื่อโครงการ : การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ : กรณีศึกษานักท่องเที่ยวกลุ่มเกย์
  Developement of policy recommendations for enhancing LGBT tourism market: A case study of Gay tourist
หัวหน้าโครงการ : ศิญาณี หิรัญสาลี
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างอุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มเกย์

2. เพื่อศึกษาความพร้อมของอุปทานการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มเกย์

3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบทางบวกและทางลบของนักท่องเที่ยวกลุ่มเกย์

4. เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มเกย์

สถิติการเปิดชม : 688 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 276 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400