รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0065
ชื่อโครงการ : การสำรวจศักยภาพและพัฒนาฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย ระยะที่ 2
  Survey Potential and Develop Community Based Tourism Database of Thailand Phase 2
หัวหน้าโครงการ : นราวดี บัวขวัญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาศักยภาพและประเมินความพร้อมของชุมชนที่มีการท่องเที่ยวในประเทศไทย

2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ชุมชนสามารถใช้งานได้เอง

3. เพื่อจัดทำแผนการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

สถิติการเปิดชม : 631 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 252 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400