รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0067
ชื่อโครงการ : การศึกษาเพื่อพัฒนาถนนอัญมณีและพื้นที่ต่อเนื่องเมืองจันทบุรีเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
  A Study for Development of Gem Street and Adjoining Area of Chanthaburi for Tourism
หัวหน้าโครงการ : ธิป ศรีสกุลไชยรัก : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ บริบท โอกาส และข้อจำกัดในการส่งเสริมพื้นที่ถนนอัญมณีและพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

2. เพื่อศึกษาการพัฒนาทางกายภาพและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ถนนอัญมณีเมืองจันทบุรีเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

3. เพื่อศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวสำหรับถนนอัญมณีเมืองจันทบุรีเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

4. เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนอัญมณีและพื้นที่ต่อเนื่องเมืองจันทบุรี

สถิติการเปิดชม : 605 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 154 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400