รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0068
ชื่อโครงการ : การพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูลอย่างยั่งยืน
  Sustainable Tourism Development and Management for Satun UNESCO Global Geopark
หัวหน้าโครงการ : ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์บริบทอุทยานธรณีโลกสตูล อุทยานธรณีโลก และพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูลในอนาคต

2. เพื่อวิเคราะห์แผนพัฒนาและส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล

3. เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาแนวทางในการอนุรักษ์ฐานทรัพยากรและการสื่อความหมายที่เหมาะสมในอุทยานธรณีโลกสตูล

4. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูลอย่างยั่งยืน

สถิติการเปิดชม : 260 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 78 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400