รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0069
ชื่อโครงการ : การจัดการพุน้ำร้อนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
  Community Participatory Management of Hot Springs in Mae hong Son Province for Wellness Tourism Site
หัวหน้าโครงการ : อรรณพ หอมจันทร์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ ทางด้านธรณีนิเวศของพุน้ำร้อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเสนอแนวทางการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและภูมิสถาปัตยกรรมบนพื้นฐานภูมิปัญญา วัฒนธรรมของชุมชนและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในแหล่งพุน้ำร้อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในแหล่งพุน้ำร้อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น

4. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวน้ำพุร้อนเชิงส่งเสริมสุขภาพและฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวน้ำพุร้อนเชิงส่งเสริมสุขภาพของแหล่งพุน้ำร้อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

5. จัดทำแผนการจัดการพุน้ำร้อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

สถิติการเปิดชม : 700 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 202 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400